HYDROTECH uzdatnianie wody

Studnie

GDZIE MOŻNA WIERCIĆ STUDNIE:

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

  • 7,5 m od od osi rowu przydrożnego,
  • 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
  • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo),
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Firma Hydrotech posiada agregat prądotwórczy do wykonywania odwiertów studni na polach.

LOKALIZACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE

Według ustawy "PRAWO WODNE", właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych), znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m³/dobę, wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m³/h, a głębokość odwiertu nie może przekroczyć 30 m!

Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody!

O lokalizacji studni decyduje obecność wody podziemnej i konieczność zachowania odległości gwarantujących ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Lokalizując studnię kopaną lub z filtrem wbijanym, musimy uwzględnić głównie wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Istotne jest także to, aby teren, na którym będzie zlokalizowana studnia, nie leżał niżej niż teren ze zbiornikiem na ścieki lub gnojowicę. Inaczej bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że gdy nastąpi przelanie zbiorników, nieczystości z nich będą spływać w kierunku studni.
Jeżeli zamierzamy wspólnie z sąsiadem wybudować studnię obsługującą obie działki, możemy ją zlokalizować bliżej niż 5 m od granicy działki lub nawet na samej granicy, zachowując jednak wszystkie pozostałe odległości.
Dla studni wykonanej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla której nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, nie trzeba ustanawiać stref ochronnych (stref wyłączonych z jakiejkolwiek innej działalności).

Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody!