Wiercenie studni

Na czym polega wiercenie studni?

Wiercenie studni polega na wykonywaniu otworu w ziemi w celu pozyskania wody. Jest to często konieczne dla osób, które mieszkają w obszarach, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej. Proces wymaga dokładnej analizy terenu oraz wyboru odpowiedniego miejsca. Najlepiej wybierać obszary, gdzie jest dostęp do wody gruntowej, czyli w pobliżu rzek, jezior, źródeł lub obszarów leśnych. Należy także pamiętać, że budowa studni wiąże się z wymogami natury technicznej i prawnej. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Posiadamy odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby wiercić studnie głębinowe w różnych miejscach. Dysponujemy m.in. agregatem prądotwórczym do wykonywania odwiertów studni na polach.

Rodzaje studni głębinowych

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje studni:

 • studnia kopana – krótki otwór (około kilku metrów), z którego woda pobierana jest z reguły przy pomocy wiadra umocowanego na sznurku lub łańcuchu,
 • studnia z filtrem wbijanym (studnia abisyńska) – ujmuje wodę z poziomu wód zaskórnych lub gruntowych (średnio z głębokości 3 – 7 m), pobór wody odbywa się przez pompowanie ręczną dźwignią,
 • studnia wiercona – otwór w ziemi wiercony średnio na głębokość około 20 metrów, wyposażony w specjalną pompę głębinową umożliwiającą pobieranie wód podziemnych.

Gdzie można wiercić studnie?

Wymogi prawne dotyczące lokalizacji studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dział II, Rozdział 6 §31.1 (Dz.U. 2002 nr 72 poz. 690).

Zgodnie z zawartymi w nich zapisami każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

 • 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo),
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Lokalizacja studni na działce

Według ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) właściciel gruntu ma prawo korzystać z wód podziemnych w obrębie jego posesji bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodno-prawnym) jeżeli:

 • pobór wody nie przekracza 5 m³/dobę,
 • wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m³/h,
 • ujęcie dokonane jest na głębokości nie większej niż 30 m.

Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody!

Wiercenie studni – ważne informacje w skrócie

 1. O lokalizacji studni decyduje obecność wody podziemnej i konieczność zachowania odległości gwarantujących ochronę studni przed zanieczyszczeniem.

 2. Budując studnię kopaną lub z filtrem wbijanym, musimy uwzględnić głównie wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Istotne jest także to, aby teren, na którym będzie zlokalizowana studnia, nie leżał niżej niż teren ze zbiornikiem na ścieki lub gnojowicę. Inaczej bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że gdy nastąpi przelanie zbiorników, nieczystości z nich będą spływać w kierunku studni.

 3. Jeżeli zamierzamy wspólnie z sąsiadem wybudować studnię obsługującą obie działki, możemy ją zlokalizować bliżej niż 5 m od granicy działki lub nawet na samej granicy, zachowując jednak wszystkie pozostałe odległości.

 4. Dla studni wykonanej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla której nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, nie trzeba ustanawiać stref ochronnych (stref wyłączonych z jakiejkolwiek innej działalności).

Masz pytania?
Napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest Hydrotech s.c. Roman Szyport i Piotr Szyport. Więcej informacji w Polityce prywatności ».

©2024 HYDROTECH S.C.

Projekt i wykonanie: Net Partners